Vũ Đức Đam » "đơn vị sự nghiệp công lập"

"đơn vị sự nghiệp công lập"

7 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

7 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

30/11/2017Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp Cụ thể, 7 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp gồm: 1- Trường Đại học Luật Hà Nội; 2- Nhà Xuất bản Tư pháp; 3- Trường...

Tiêu chí chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần

Tiêu chí chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần

18/07/2017 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Đơn vị sự nghiệp hoạt động lĩnh vực lưu trữ giống gốc...

Bộ Chính trị chỉ đạo cơ cấu lại Ngân sách Nhà nước và quản lý nợ công

Bộ Chính trị chỉ đạo cơ cấu lại Ngân sách Nhà nước và quản lý nợ công

20/11/2016 | Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. *...